Image

آشنایی با مفهوم D.I.S.C

D.I.S.C چسیت؟
ابزاری پیشگام در حوزه ارزیابی شخصیت یا رفتار انسان هاست که تا به حال بیش از ۴۰ میلیون نفر جهت بهبود بهره ­وری، کارتیمی و برقراری ارتباط موثر در محیط کار از این ابزار استفاده نموده اند. به علاوه DISC یک ابزار داوری است که به افراد کمک می کند تا تفاوت های موجود در مدل های رفتاری خود را بشناسند، این کار از طریق پرسشنامه ای با ۲۴ سوال قابل انجام است.
ابزار DISC زبانی ساده و عمومی است که به افراد کمک می کند تا خود را بهتر شناخته و مدل رفتاری خودشان را کنترل کنند همچنین این ابزار توانائی تطبیق مدل رفتاری فرد را با دیگران فراهم می آورد. ابزار DISC شناخت و آگاهی فرد را در تعامل با ناسازگاری ها، چگونگی تعیین انگیزه های فردی دیگران، کشف عوامل استرس و فشار کاری و نیز حل مشکلات را بالا می برد

آموزش پاسخگویی به سئوالات آزمون